GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Kungälvsbostäder värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

1. Syfte

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig.

2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

3. När och hur behandlar vi personuppgifter?

Kungälvsbostäder behandlar personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i bostadskö, arbetssökande och medarbetare. Vi behandlar personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Fotografier
 • Vissa bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppgivit
 • Innehåll som du själv publicerar på vår hemsida
 • Hur länge sparas uppgifterna?

Kungälvsbostäder sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill hyra bostad. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Kungälvsbostäders räkning, till exempel IT-systemleverantörer, hantverkare och larmcentraler.

Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer Kungälvsbostäder se till att sådan överföring sker i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter. Detta för att tillvarata Kungälvsbostäders rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhetsrisker eller tekniska problem.

7. Rätt att begära ut information och rättelser med mera

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur Kungälvsbostäder behandlar dina personuppgifter ska du kontakta oss skriftligen.

Ditt brev måste vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.

8. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

9. Förändringar av policyn

Denna policy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell Policy för behandling av personuppgifter kommer alltid att finnas publicerad på Kungälvsbostäders webbplats.

10. Ansvar

Kungälvsbostäder är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Policyn är fastställd av Kungälvsbostäders styrelse 180522

Om du vill begära ut ett registerutdrag med stöd av Dataskyddsförordningen (artikel 15 GDPR) använder du denna blankett: